Ξ. Τριανταφυλλίδη 19 info@fskozanis.gr 24610 25989

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Σοφοκλέους 15

105 52, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο:

210 334 9300 (δ: 19300)

info@typet.grmail@typet.gr

www.typet.gr

H κατάθεση των συνταγών ΤΥΠΕΤ γίνεται στον Σύλλογο, και υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης συνολικά ανά τρίμηνο.

Ενημερωθείτε για τις εφημερίες των φαρμακείων μας και βρείτε οδηγίες για τη διεύθυνσή τους.